Giften

Giften voor de Rivier Gemeente en haar bediening.
Alleen met jouw hulp kunnen wij het Evangelie, het goede nieuws, bekend maken.

Elke gift , groot of klein, is belangrijk om dat mogelijk te maken.

Vrienden van de Rivier Gemeente
Sommige besluiten de Rivier Gemeente te steunen door een éénmalige gift.

Anderen besluiten om een vaste partner van de Rivier Gemeente te worden en maandelijks de Gemeente te steunen.
Wij zijn daar heel erg dankbaar voor.
In onze werkzaamheden zijn wij sterk afhankelijk van partners en vrienden.
Vrienden zijn nodig om de Rivier Gemeente en haar bedieningen te steunen en mee te helpen Wijk bij Duurstede en omliggende plaatsen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

Wil je een vriend worden of een éénmalige gift overmaken?
Geef dan via je bank een (automatische) overschrijving door of vul de machtigingskaart in.
De machtigingskaarten zijn beschikbaar in de Gemeente.

Naam: Stichting Evangelie Gemeente de Rivier te Wijk bij Duurstede.
IBAN nummer: NL73RABO0146579127

Vrienden waarmee de Rivier Gemeente verbonden is.
De Rivier Gemeente ondersteunt ook weer andere bedieningen vanuit haar visie:
– Ontwikkeling De Rivier Gemeente Houten vanaf 2020.

De Rivier Gemeente steunt maandelijks onderstaande organisaties en bedieningen:
– Stichting Nachamu Nachamu Ami ter ondersteuning van Joden en Israël.
– Stichting Christenen voor Israël met name het werk -Breng de Joden thuis-
– Stichting Compassion met het sponsoren van kinderen.
– Stichting Wings of Healing.
– Stichting Open Doors voor de Christenen in verdrukking.
– Bediening Bijbel leraar Frank Ouweneel.
– Bediening van Liem en Ha in Tsjechië.

Samenstelling van het bestuur.
Het bestuur van de stichting heeft 3 leden zoals vastgelegd in haar statuten:

Erik Niezink is voorzitter van het stichting bestuur.  Telefoon: 06-21848564.
Anita Beerekamp is bestuurslid als secretaris – penningmeester.
Hetty Kamps is bestuurslid.

ANBI
Stichting Evangelie Gemeente de Rivier voldoet in haar statuten aan de eisen volgens ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instelling.)
Giften zijn daarmee aftrekbaar voor de belasting.
Voor de belastingdienst heeft de Rivier Gemeente RSIN code 8228.07.774


Benodigde ANBI informatie voor de belastingdienst.

Een overzicht van informatie t.b.v. deze status vindt u onder A t/m H.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI                        : St. Evangelie Gemeente De Rivier te Wijk bij Duurstede
RSIN/Fiscaal nr.               : 8228.07.774
Website adres                    : www.deriviergemeente.nl
Kamer van Koophandel   : 50562347.
Bankrekeningnr.               : NL73 RABO 0146 5791 27
E-mail                                 : info@riviergemeente.nl
Telnr.                                   :  06-21848564
Bezoekadres                       : Kanaal Noord 1, 3961 MZ Wijk bij Duurstede
Postadres 1                         : Appelgaard 59, 3962 JC  Wijk bij Duurstede
Factuuradres                     : Karolingersweg 232a, 3962 AP Wijk bij Duurstede

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de Stichting heeft 3 leden zoals vastgelegd in haar statuten:

Erik Niezink is voorzitter van het stichting bestuur.  Telefoon: 06-21848564.
Anita Beerekamp is bestuurslid als secretaris – penningmeester.
Hetty Kamps is bestuurslid.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun taak.
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en het gebouw van de gemeente.

C. Doelstelling/visie.
De Stichting Evangelie gemeente De Rivier heeft bij de oprichting statuten vastgesteld.

De stichting heeft ten doel te bewerkstelligen en te bevorderen in Wijk bij Duurstede en omgeving volgens Bijbelse maatstaven:

– de verkondiging van het Evangelie overeenkomstig de opdracht van de Here Jezus
  Christus;
– de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, hen aan te
  sporen medegetuigen te zijn van Christus’ verlossingswerk en de komst van Jezus
  Christus te verwachten.
– de totstandkoming van een georganiseerde gemeente op nieuwtestamentische basis.
– het ondersteunen van gemeente opbouw activiteiten.
– de stichting aanvaardt de Bijbel, te weten alle canonieke boeken, als het geïnspireerde,        gezaghebbende Woord van God. Mitsdien gelooft, belijdt en brengt zij de Bijbelse
principes in toepassing volgens haar geloofsbelijdenis.

De St. Evangelie gemeente De Rivier heeft als missie geformuleerd dat wij als gemeente van Jezus Christus, bewogen door Gods liefde, willen bouwen aan Zijn koninkrijk. Afgeleid van deze missie luidt onze visie dat wij, geïnspireerd door Gods Woord en Geest – als volgelingen van Jezus Christus – een liefdevolle en bewogen Gemeente willen zijn voor iedereen.

De basisvisie van de Rivier die daaruit voortkomt is dat de gemeente een plaats is van ontmoeting, aanbidding, herstel, onderwijs en om het evangelie vanuit te delen.
De Rivier Gemeente heeft naast de basis visie ook een specifieke visie.
Deze is gericht op de verdere omgeving van de stad Wijk bij Duurstede.
Er is visie om in de nabije toekomst nieuwe fundamenten te leggen in de omliggende plaatsen.
Eind 2020 is een start gemaakt met Gebedsgroep De Rivier in Houten.
Deze gebedsgroep is in 2021 De Rivier Gemeente Houten geworden.
Er zijn al velen gered, gedoopt en genezen de afgelopen 2 jaar.
Meer informatie is daarover te vinden onder www.derivierhouten.nl

D. Beleidsplan.
Het beleid van Stichting Evangelie gemeente De Rivier

Hieronder wordt aangegeven wat de St. Evangelie gemeente De Rivier,
uitgaande van haar missie en visie, graag wil bereiken.

Boven (de relatie met God de Vader door Jezus Christus en de Heilige Geest)

Evangelie gemeente De Rivier organiseert inspirerende diensten, zet in op persoonlijke omgang met God en legt verbinding met het dagelijkse Leven. Gemeenteleden krijgen handreikingen om verder te kunnen groeien in de relatie met drie-enige God en om als discipel van Jezus te leven in verbinding met elkaar. Daarvoor wordt geput uit de bron door te luisteren naar Gods stem en te lezen uit de Bijbel, het woord van God.
Het gebed is de dragende kracht in de gemeente, wekelijks houden we daarom ook gebedsbijeenkomsten.

Binnen (relatie met elkaar)
Groeien in gemeenschapsvorming is het hart van kerk-zijn.
Er wordt gestreefd naar een gedifferentieerd aanbod van erediensten met meer ruimte voor persoonlijke getuigenissen. We geloven dat deze tijd meer dan ooit vraagt om echtheid en om het leggen van verbinding tussen geloof en het leven van elke dag.

Buiten (relatie met onze buren, straat, Wijk bij Duurstede en de wereld)
De St. Evangelie gemeente De Rivier stimuleert de gemeenteleden tot gastvrijheid en openheid in onze levens, gezinnen, in onze gemeenschappen en plaats van samenkomst.
Dienstbaarheid aan de samenleving behoort een vanzelfsprekendheid te zijn.
Jong en oud worden aangemoedigd om in binnen- of buitenland Gods Koninkrijk te dienen met een missie van evangelisatie of dienstbaarheid.

Daarnaast is er elke maand Evangelisatiewerk op straat om de mensen te ontmoeten en te vertellen dat God van mensen houd en een plan heeft met ieders leven.
Momenteel is De Rivier Gemeente ook actief betrokken bij Gemeentebouw in de plaats Houten.

E. Beloningsbeleid.
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden, pastoraal werkers, jeugdwerkers en kosters geldt als uitgangspunt dat een vergoeding voor gemaakte kosten wordt verstrekt. Er is binnen de Rivier Gemeente geen sprake is van dienstverbanden en er wordt daarom geen salaris uitbetaald. De voorgangers/oudsten doen hun werk op vrijwillige basis zonder enige vergoeding.

F. Verslag activiteiten.
De stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door in Wijk bij Duurstede en omgeving volgens Bijbelse maatstaven te organiseren en te stimuleren van :
–  prediking van het Evangelie en het houden van openbare erediensten
–  Bijbelstudie- en gebedssamenkomsten.
–  het geven van godsdienstonderricht.
–  kinder- en jeugdwerk
–  evangelisatiewerk
–  het bijeenbrengen van de benodigde geldmiddelen ter verzorging van de financiële 
behoefte van de stichting en haar geloofsgemeenschap.
–  alle andere middelen, welke volgens de Bijbel, de wet en de statuten geoorloofd zijn.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerk-zijn vertoont een grote mate van continuïteit: samenkomsten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats en het onderhouden van de ruimtes in het gebouw.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
De Balans en Winst/verlies rekening van het afgelopen seizoen staat hieronder.

De middelen van de stichting kunnen bestaan uit; het stichtingskapitaal en het vermogen dat de stichting eventueel later mocht verwerven alsmede de daaruit voortvloeiende revenuen: giften en vaste bijdragen: collecten gehouden tijdens de samenkomsten; schenkingen, legaten, erfstellingen en andere bijdragen van begunstigers. Erfstellingen zullen slecht mogen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.: andere wettige middelen die aan de doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn.

Een deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan de organisatie van kerkelijke activiteiten om haar doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en ondersteunen voor het in stand houden van andere bedieningen waar de Rivier Gemeente mee verbonden is.

In 2022 zijn de inkomsten en uitgaven vooral hoger door diverse doelcollectes en de groei en uitbreiding van de gemeente zowel in Wijk bij Duurstede als de pioniersgemeente in Houten.

Moment van verantwoording is in de jaarlijkse Gemeente vergadering.
In de gemeentevergadering van 29 maart 2023 is decharge verleend aan het bestuur en de penningmeester. Twee weken eerder heeft de kascontrole plaats gevonden.
Op 24 april 2023 is voor de eerste keer ook in Houten een gemeentevergadering geweest, waar o.s. de cijfers van locatie Houten zijn gepresenteerd.

De wijze waarop over financiële middelen wordt beschikt.
De besteding van de financiële middelen van de St. Evangelie gemeente De Rivier worden de grotendeels aangewend voor de huur en het gebruik van een vaste ruimte om alle samenkomsten te kunnen houden. Een deel van de middelen voor PR en communicatie om de mensen bekend te maken met het Evangelie en de samenkomsten. Een ander deel van de middelen wordt gebruikt om ook andere doelen te ondersteunen die aansluiten bij
haar visie.

Uitvoering van het beleid en het toezicht daarop
Om te bevorderen dat de gemeenten hun taak overeenkomstig de hiervoor omschreven grondslag uitoefenen en dat al hetgeen dat in verband hiermee wordt verricht eerlijk en met orde geschiedt, wordt er toezicht uitgeoefend op de verkrijging, het beheer en de besteding van de middelen. Dit toezicht houdt in:

Na afloop van elk boekjaar (medio februari/maart) legt de penningmeester van de Stichting Evangelie Gemeente de Rivier verantwoording af aan het bestuur van de verkrijging, het beheer en de besteding van de financiële middelen.
Een kascontrole commissie controleert de verantwoording en brengt verslag uit aan de Gemeente vergadering.
De penningmeester legt verantwoording af in de jaarlijkse te houden Gemeente vergadering.

De gelden worden beheerd en geadministreerd door de penningmeester van St. Evangelie gemeente De Rivier. Bij het beheer van de middelen wordt zuinigheid en voorzichtigheid betracht. Dit houdt in dat de kosten van het beheer worden beperkt tot noodzakelijke uitgaven en dat middelen die niet direct nodig zijn op de spaarrekening staan en niet worden belegd.

Afwezigheid winstoogmerk
De doelstelling van de St. Evangelie gemeente is gericht op de voortgang van haar missie, waartoe de continuïteit en daarmee het voortbestaan van de St. Evangelie gemeente De Rivier noodzakelijk is. Het verschil tussen de verkregen middelen en de uitgegeven middelen zal dan ook alleen worden aangewend voor financiering van activiteiten die gericht zijn op het voortbestaan en de continuïteit van de St. Evangelie gemeente De Rivier.

Het reserve beleid
Het reservebeleid van Stichting Evangelie Gemeente De Rivier luidt als volgt:
De stichting houdt slechts reserves aan voor specifieke risico’s, die niet op een andere manier kunnen worden afgedekt. Belangrijkste en tot nu toe enige reserve is de continuïteitsreserve, die het volgende doel dient: De continuïteitsreserve wordt gevormd om in tijden van tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven niet in continuïteitsproblemen te geraken.